Published: 2021-05-25

ENERGY CONSUMPTION, CARBON DIOXIDE AND ECONOMIC GROWTH NEXUS IN INDONESIA

M.Jihadi, Yoosita Aulia, Zainal Arifin, Dewi Nurjannah, Nurul Asfiah

1-9

STUDY ON WATER CONTENT COMPENSATION METHOD AND EXPERIEMNTAL FOR SOIL PH DETECTION SENSOR

Shengkang Zong, Xiliang Zhang, Cheng Chen, Chengxuan Lu, Mengyao Ni, Tianyu Mao, Xiaoqing Su

52-58

TAX AVOIDANCE AS A SUSTAINABILITY PROBLEM: THE PERSPECTIVE OF INNOVATION

Jie YANG, Limeng YING, Lipeng SUN, Zhixia CHEN, Pishi XIU

205-229

NUTRITIONAL CONTENT OF SELECTED GREEN VEGETABLE POWDERS

Harris Susanto, Suyud Warno Utomo, Raldi H. Koestoer, M. Hasroel Thayib

315-325

STUDY ON DIFFERENCE OF FUNGAL COMMUNITY STRUCTURE IN EARLY JAPONICA PADDY WITH DIFFERENT MOISTURE CONTENTS

Li Xinwei, Gao Shucheng, Cao Yi,Hao Liqun, Zhao Xu, Gao Xianglan, Li Jia

326-333

VARIATION AND TRADEOFF OF LEAF TRAITS OF KARST SHRUB IN SOUTHWEST CHINA

Zhigang Zou, Fuping Zeng, Zhaoxia Zeng, Jianxiong Liao, Hu Du, Hao Zhang,

334-344